Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok obchodu www.detske-postielky.sk

 

 

 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Predajca – Detské-postieľky s.r.o.

pri prevádzkovaní internetového obchodu www.detske-postielky.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpnych zmluvách uzatvorených na www.detske-postielky.sk

obchodník: Detské-postieľky s.r.o. , (ďalej predajca alebo predávajúci)

Štepánkovická 737/9 059 38 Štrba,

IČO: 52 498 034

 

 

 

obchodník je zapísaný u Okresný úrad Poprad

číslo živnostenského registra: 740-36420

 

bankové spojenie:

číslo účtu: IBAN:SK16 0900 0000 0051 6022 0750 Slovenská sporiteľňa

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

 

Predmetom činnosti  je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.detske-postielky.sk. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.detske-postielky.sk, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.detske-postielky.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení.
 2. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 588 a nasl. v spojení s § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.detske-postielky.sk (ďalej len "tovar") uzavretá v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania, sa nevzťahujú ustanovenia o záruke, vrátení tovaru a o odstúpení od zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ani ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 4. Všetky ponuky od spoločnosti sú nezáväzné.

 

 

 

Článok II.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednanie ponúkaného tovaru kupujúci vykoná vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.detske-postielky.sk (ďalej len "objednávka").
 2. Kupujúci pravdivo vyplní všetky údaje uvedené v objednávke spôsobom určeným na portáli www.detske-postielky.sk. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Dokončiť objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania.
 3. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný až okamihom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim (ďalej len „akceptácia“), poprípade ďalším potvrdením od splátkové spoločnosti.
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho. V potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim, teda v akceptácii, budú viditeľné najmä tieto informácie:
 • identifikácia kupujúceho a predávajúceho (fakturačná a dodacia adresa),
 • číslo objednávky,
 • dátum objednávky,
 • druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar),
 • náklady na dodanie tovaru,
 • celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady,
 • spôsob dodania,
 • spôsob platby
 1. Ak je zvolená platba vopred, kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu a cenu dopravy na základe zálohovej faktúry najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, pričom kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na bankový účet predávajúceho riadne a včas, t.j. v sume podľa zálohovej faktúry.
 2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom pripísania celej kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho, riadne a včas.
 3. Predávajúci je vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu teda ďalšie potvrdenie objednávky, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu predajca poskytol všetky informácie o kupovanom tovare v zmysle zákona č.102/2014 tak, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
 6. Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne(adresa spoločnosti), v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že kupujúci zruší objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, predajca si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a tieto si započítať proti uhradenej kúpnej cene.
 7. predajca si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť najmä v prípadoch, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho s kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa pokusu o uzatvorenie dohody, na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim a obdržal zálohovú faktúru, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok, platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je viazaný výškou ceny tovaru uvedenej na jeho portáli www.detske-postielky.sk odo dňa doručenia akceptácie kupujúcemu, najneskôr do dňa splatnosti zálohovej faktúry.
 2. Kúpna cena za tovar a cena dopravy, je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.detske-postielky.sk v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Do kúpnej ceny nie je zahrnutá cena dopravy tovaru do miesta určeného kupujúcim. Ceny dopravy tvorí osobitnú položku zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim kupujúcemu.
 3. Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy uhradí kupujúci predávajúcemu prevodom na bankový účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, alebo v hotovosti v sídle predávajúceho, alebo prostredníctvom platobnej karty, alebo dobierkou, alebo uzavretím zmluvy so splátkovou spoločnosťou.
 4. Faktúra, na kúpnu cenu a cenu dopravy, vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list s potvrdením o prípadných závadach v priloženom preberacom protokole.

Článok IV.

Dodacia lehota

 1. Lehota dodania objednaného tovaru sa riadi vyhlásením predávajúceho na internetovej stránke www.detske-postielky.sk pri príslušnom tovare. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. V prípade, ak predávajúci túto lehotu neuvedie, má sa za to, že dodacia lehota je 14 kalendárnych dní.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy t.j. úplným zaplatením kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho, teda pripísaním celej kúpnej ceny a ceny dopravy na bankový účet predávajúceho.
 3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).
 4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 5. Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali najmä nasledujúce okolnosti ju spôsobujúce: Predovšetkým pracovné nepokoje prebiehajúce podľa zákona — štrajky a prerušenia práce. Ďalej pôsobenie vyššej moci, okolností ako vojna, teroristický útok alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu predajca, ktoré sa nedajú prekonať bežným úsilím, pokiaľ tieto dokázateľne majú vplyv na dodávku tovaru.

Článok V.

Podmienky dodania tovaru

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny dopravy alebo po schválení pôžičky – ak je v ponuke.
 2. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zníženia kvality tovaru alebo jeho dielov, prechádza na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný zaslaný tovar prebrať. Prípadné závady tovaru zaznačiť a opísať v preberacom protokole, ktorý kupujúci podpíše, v opačnom prípade sa má za to, že tovar je bez závad.
 4. Kupujúci nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu.
 6. Cena za dodanie tovaru je uvedená v zálohovej faktúre.
 7. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád tieto pred prevzatím, oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Kupujúci podpísaním faktúry a preberacieho protokolu potvrdzuje, že zásielka bola doručená bez závad, riadne a včas. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list bude priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.
 8. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť prepravcovi a predávajúcemu, a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 9. V prípade, ak kupujúci odmietne podpísať preberací protokol, tovar mu nebude vydaný.
 10. Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Článok VI.

Záruka

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.
 3. Kupujúci uplatní reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru na svoje náklady, spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na nasledovnú adresu skladu predávajúceho: Daniel Baláž, Štepánkovická 737/9, 058 38 Štrba.
 4. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný tovar odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.
 5. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 6. Zákazník má právo na dokumentačný elektronický komfort a poradenstvo. Akýkoľvek dokument súvisiaci s predajom, ktorý chýba alebo je špecifikám každého jedného zákazníka nedostatočný, dostane na požiadanie v krátkom termíne elektronickou poštou.

Článok VII.

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Článok VIII. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na na základe zmluvy uzavretej na diaľku má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
 2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od Kúpnej zmluvy formulár uvedený na Internetovej stránke, ktorý vyplnený zašle Predávajúcemu. Predávajúci je povinný ihneď po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu  potvrdenie o prijatí oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 4. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.
 5. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy odoslaním Tovaru na adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v Objednávke, alebo ho odovzdať priamo Predávajúcemu. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Tovar odoslaný na dobierku sa považuje za nesplnenie povinnosti vrátiť Tovar Predávajúcemu, a teda nebude Predávajúcim prevzatý. Takýto Tovar bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.
 6. Ak Kupujúci využije právo na vrátenie Tovaru, musí byť Tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
 7. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa písomného doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri jeho platbe, alebo prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 8. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, pričom pod dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

10.  Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody.

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.detske-postielky.sk.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, v súlade so zákonom § 11odst.1 zákona č. 122/2013 Z.z. ochrane osobných údajov,v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas kupujúci udeľuje predávajúcemu na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu predávajúceho vyššie uvedenú. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
 4. Predávajúci získava osobné údaje kupujúceho výlučne v rozsahu a za účelom naplnenia ustanovení kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie elektronickej objednávky, realizáciu dodávky tovaru, zúčtovanie platieb, vybavenie reklamácie a komunikáciu s kupujúcim v rozsahu uvedenom v elektronickej objednávke.
 5. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na verifikáciu informácií o jeho kreditnej karte u subjektu, ktorý túto kartu vydal.
 6. Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, dopravcov a sprostredkovateľov predávajúceho a len na účel, na ktorý boli poskytnuté predávajúcemu.
 7. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.
 8. Predávajúci má právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok s tým, že dňom zverejnenia nových Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho www.detske-postielky.sk, predošlé Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť.

 

 

 

Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.detske-postielky.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na právne vzťahy založené uzavretím kúpnej zmluvy medzi predajcom a kupujúcim, na základe elektronickej objednávky, jej akceptácie a zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci kúpil tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.detske-postielky.sk.
 2. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatnení nárokov z vád zakúpeného tovaru od predávajúceho.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.Článok II.

Vrátenie tovaru

 1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na na základe zmluvy uzavretej na diaľku má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.2. tohto reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu:

Detské-postieľky s.r.o.  Štepánkovická 737/9, 059 38 Štrba

Článok III.

Reklamácie

 1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný servis stačí doloženie dokladu o kúpe tovaru.
 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.
 4. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru a všetkých obdŕžaných dokumentov na nasledovnú adresu predávajúceho: Detské-postieľky s.r.o. Štepánkovická 737/9, 059 38 Štrba. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,
 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru,
 • ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,
 • ak vada vznikla bežným opotrebením,
 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
 • pri živelných katastrofách.
 1. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci záručný list,
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti predávajúceho,
 • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu.
 • Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.
 1. Predávajúci zašle kupujúcemu pri uplatnení reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku a v súlade s ním, potvrdenie. Predávajúci zašle kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa bezvadného uplatnenia reklamácie.
 2. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa bezvadného uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto reklamačným protokolom výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok IV.
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@detske-postielky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Kontakt
Logo
www.detske-postielky.sk
Po-Pia: 9:00-17:00 So: 9.00-12:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.